News and events

MEDICAL SCIENCE - Výzkumníci PrimeCell (CBTD) spolupublikovali Studii

Pozice miR-126 v léčbě kritické ischemie dolních končetin s použitím koncentrátu léčebného faktoru adipózních kmenových buněk a mikročástic extracelulární matrix.

Když jsou parakrinní prvky vylučované adipózními kmenovými buňkami zachyceny, rozštěpeny a koncentrovány, vytvoří se tak koncentrát léčebného faktoru (TFC – therapeutic factor concentrate). Tato studie pojednávala o možnosti posílení účinnosti TFC kombinací TFC s biologickými matricemi, čímž by se zajistil stálý přísun léčebných prvků do cílové oblasti.

Materiál/metody: Králíkům byla vyvolána jednostranná ischemie končetiny. Do ischemických končetiny bylo injekčně vpraveno placebo, TFC, mikronizovaná submukóza tenkého střeva (SIS – small intestinal submucosa) nebo TFC absorbované do SIS. Přístup do krevního oběhu byl zřízen pomocí laserového Dopplerova průtokoměru, který snímal perfuzi v obou končetinách. Cévní hustota tkání odebraných 48. den byla imunohistochemicky vyhodnocena. Projev miR-126 měl být určen in situ hybridizací a kvantitativním PCR v reálném čase.

Výsledky: Hodnoty LDP byly u všech skupin výrazně vyšší oproti placebu, 28. den u všech skupin (p=0.0816, p=0.0543, p=0.0639, u skupin 2-4 v tomto pořadí) a u skupiny TFC 36. den (p=0.0866). U skupin SIS a TFC+SIS tento efekt koreloval s kapilární hustotou (p=0.0093 and p=0.0054 v tomto pořadí, v porovnání s placebem). Mezi hodnotami miR-126 a LDP 48. den byla ve skupinách SIS a TFC+SIS pozorována korelace.

Závěr: Jediné podání TFC a SIS ve formě bolusu mělo brzký, přechodný vliv na reperfuzi a podporu hojení ischemické končetiny. Tyto efekty nebyly aditivní. Také jsme zjistili, že TFC upravilo hodnoty miR-126 projevené v jiných než endotelových buňkách. Tato fakta svědčí o tom, že TFC (samotné nebo v kombinaci s SIS) by mohl být účinnou léčbou pro pacienty s kritickými ischemickými končetinami, kterým hrozí amputace.

Příloha zde >>