News and events

Renomovaný časopis Cell transplantation publikuje studii ostravských vědců: Léčebný potenciál koncentrátu terapeutických faktorů z tukové tkáně pro léčbu kritické končetinové ischemie (CLI)


Studie přinesla nadějné výsledky - koncentrát terapeutických faktorů vyráběných kultivací lidských buněk může zabránit amputacím

Tým lékařů a vědců pod vedením MUDr. Václava Procházky, PhD, MSc., publikoval ojedinělé výsledky v léčbě kritická končetinová ischemie (CLI), způsobené onemocněním periferních tepen. Výsledky otevírají prostor pro novou terapeutickou metodu, kterou by mohla být aplikace koncentrátu terapeutických faktorů produkovaných mesenchymálními buňkami z tukové tkáně (ASC). Studii vědců a lékařů ze společnosti 4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. a Fakultní nemocnice v Ostravě, ve spolupráci s americkým partnerem Neurofx (Indiana, USA), publikuje aktuálně renomovaný vědecký časopis „Cell Transplantation“. Výsledky studie byly zároveň prezentovány dne 6. 11. na odborné konferenci mezinárodní federace IFATS v americkém New Orleans.

IngentaConnect

Studie: Léčebný potenciál koncentrátu terapeutických faktorů z tukové tkáně pro léčbu kritické končetinové ischemie (CLI)- epub

Randomizovaná, placebem kontrolovaná preklinická studie, kterou provedl v minulém roce tým lékařů z Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci se specialisty z 4MEDi – centra buněčné terapie a diagnostiky a.s. pod vedením MUDr. Václava Procházky, potvrzuje, že terapeutické účinky ASC jsou zprostředkovány především prostřednictvím parakrinních mechanismů, než buněčnou transdiferenciací. Tato skutečnost vedla k myšlence využít k léčbě právě pouze nositelů parakrinních mechanismů, tedy buněčných biologických proteinů – růstových faktorů. Tyto účinné faktory mohou být zachyceny v tzv. kondiciovaném médiu (CM) a vytvořit tak terapeutický koncentrát růstových proangiogenních faktorů (TFC), sestávajících z koktejlu definovaných prospěšných proteinů. Lékařům a vědcům se podařilo dokázat, že tyto faktory v kombinaci u zvířecích modelů demonstrují pozitivní nemoc-ovlivňující účinky.

Co je CLI

Kritická končetinová ischemie – CLI postihuje 500-700 nemocných na jeden milion obyvatel. Možnost léčby, ať již chirurgickou nebo endovaskulární cestou, může být nabídnuta 2/3 pacientů, 1/3 spěje do amputačního stadia (po vyčerpání všech možností léčby). Léčba buňkami je poslední experimentální možnost léčby k odvrácení amputace končetiny.

Lidské buňky v králičím modelu CLI

Dárcovskou tukovou tkáň nutnou pro separaci vhodných kmenových buněk získali vědci od 40-ti letého pacienta, který ve FN Ostrava podstoupil lipoaspiraci při bariatrické operaci pro obezitu. Z buněk ASC, vyseparovaných z tukové tkáně, vědci postupnou kultivací a přidáváním kultivačních složek, vytvořili finální terapeutický koncentrát růstových faktorů (TFC).

Králičí model končetinové ischemie

Jako vhodný zvířecí model zvolili vědci samice novozélandského králíka. Každý model byl označen unikátním identifikačním kódem. Před zahájením studie se zvířata v prostředí laboratoře aklimatizovala po dobu 28 dní, kdy jim byla soustavně měřena teplota a váha.

Podpora reperfuze v králičím modelu CLI

Celkem 27 dospělých samic králíka se podrobilo operaci, která vedla k vyvolání ischemie zadní končetiny. Poté byla zvířata náhodně rozdělena do 4 stejných skupin. v sedmém dni po chirurgickém zákroku, byla každé skupině do ischemických končetin podána intramuskulární injekce obsahující buď:

(1) „sham group“

(2) placebo

(3) nízkou dávku TFC

(4) zvýšenou dávku TFC

Hodnocení preklinické studie

Již jeden měsíc po aplikaci bylo prokrvení tkání v ischemických končetinách léčených vysokou dávkou TFC téměř dvojnásobné (P

Závěry studie: Studie vědců a lékařů demonstruje, že jediné podání TFC vykázalo robustní účinky podporující reperfuzi tkáně u králičího modelu CLI. Možný mechanismus revaskularizace tkání byl nadstavbou angiogeneze organizmu, poháněné růstovými faktory a cytokiny, které byly aplikovány v jedné dávce TFC.

Výsledky tak ukazují, že terapie TFC představuje silný léčebný potenciál pro pacienty s kritickou končetinovou ischemií, z nichž mnozí jsou v ohrožení amputací postižené končetiny. Cílem vědců je nyní vytvoření léčivého přípravku pro moderní terapii, který by byl okamžitě k dispozici lékaři a vyžadoval by pouze malou přípravu před aplikací pacientovi. S tímto záměrem tak nyní tým MUDr. Procházky plánuje klinickou studii u pacientů, u kterých je konvenční léčba neúčinná či vyčerpaná.

Preklinická studie vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky GESHER/MOST Program, projekt číslo LJ14003 (DiaCellix – new regenerative medicine product for treatment of secondary effects of T2DM).

MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. (* 28. srpna 1961 Ostrava)MUDr. Václav Procházka, Ph.D.

je český lékař, který je součástí světového týmu zabývající se autologní transplantací kmenových buněk při léčbě kritické ischemické choroby dolních končetin (diabetická noha). Je certifikovanou osobou pro autologní transplantace buněk kostní dřeně. Od roku 2009 je náměstkem ředitele pro výzkum a vědu ve Fakultní nemocnici Ostrava. Od České angiologické společnosti získal několik ocenění: v roce 2004 za nejlepší publikaci v oboru cévních onemocnění, v roce 2011 a 2013 za nejlepší publikace a monografie roku v oboru angiologie. Je autorem desítek odborných článků zejména v oblasti cévních onemocnění a regenerativní medicíny.

4MEDi centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s.

Je společný podnik společnosti PrimeCell Therapeutics a.s. a České republiky. K dispozici má pro svůj aplikovaný výzkum a transfer základního výzkumu celkem 6 500 m2 nejmoderněji vybavených laboratoří v biotechnologickém parku 4Medi v Ostravě, který sídlí v areálu Fakultní nemocnice. Zaměřuje se na transfer znalostí specificky manipulovaných lidských tkání a buněk.

Časopis Cell transplantation

Byl založen v roce 2009 a specializuje se na publikaci původních, odborných článků na téma transplantace buněk a aplikace u lidských onemocnění. Pro zajištění vysoké kvality příspěvků ze všech oblastí transplantace, byly zřízeny samostatné sekci redaktorů a redakčních rad. Články se zabývají širokou škálou témat včetně fyziologických, zdravotnických, preklinických, věnují se tkáňovému inženýrství, zařízením orientovanému na transplantace nervového systému a mimo jiné i geneticky upraveným buňkám. Každý článek je před publikací podroben hodnocení dvou nezávislých oponentů.